Regulamin

Regulamin Przyznawania Wyróżnień i Nagród w Fundacji „Suplementy dla Zdrowia”

 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród w Fundacji „Suplementy dla Zdrowia” oraz sposób wyznaczania i działania Kapituły ds. Oceny Produktów.

 2. Celem przyznawania wyróżnień i nagród jest:

  1. propagowanie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia,

  2. popularyzacja sportu i aktywności fizycznej,

  3. popularyzacją zdrowego odżywiania się,

  4. ocena produktów spożywczych i suplementów diety.

 3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezes Fundacji po zasięgnięciu opinii Kapituły ds. Oceny Produktów.

 4. Tworzy się Kapitułę ds. Oceny Produktów, zwaną dalej „Kapitułą”. Kapitułę składa się z minimum 3 osób powoływanych spośród osób zajmujących się ochroną zdrowia, sportem, aktywnością fizyczną, zdrowym trybem życia lub zdrowym odżywianiem, ewentualnie oceną produktów spożywczych i suplementów diety.

 5. Członków Kapituły powołuje i odwołuje Prezes Fundacji.

 6. Kapituła ocenia produkty, w których przyznawane są nagrody i wyróżnienia.

 7. Kapituła zbiera się na wniosek Prezesa Fundacji nie rzadziej niż raz w roku i nie częściej niż raz na kwartał. Kapituła przedstawia pisemną opinię o produktach będących przedmiotem oceny Kapituły.

 8. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są z dodaniem roku, w którym zostały dodane. W przypadku zbierania się Kapituły i dokonywania oceń co kwartał można dodawać oznaczenie pór roku.

 9. Przyznawanie wyróżnień i nagród następuje w następujących grupach towarów:

 1. Odżywki białkowe,

 2. Odżywki typu Gainer,

 3. Aminokwasy,

 4. Staki Kreatynowe,

 5. Spalacze tłuszczu,

 6. Suplementy prozdrowotne,

 7. Preparaty przedtreningowe.

 1. Przyznawane są następujące nagrody i wyróżnienia:

1) Certyfikat „Najlepszy Wybór”,

2) Wyróżnienia jakościowe.

 1. Certyfikat „Najlepszy Wybór” przyznana jest produktowi, który uzyskał sprzedaż w pierwszej 3-ce produktów w danej kategorii w serwisie SFD.pl, a Kapituła przyznała mu jedno z 3 pierwszych miejsc według określonych kryteriów (stosunek składu, jakości surowca i ceny).

 2. Wyróżnienia jakościowe przyznawane jest produktowi, który uzyskał sprzedaż w pierwszej 10 produktów w danej kategorii, w serwisie SFD.pl, a Kapituła przyznała mu wyróżnienie ze względu na wysoką jakość produktu.

 3. Fundacja potwierdza przyznanie Certyfikatu „Najlepszy Wybór” i wyróżnień w danej kategorii wystawieniem certyfikatu nagrody lub wyróżnienia, na którym podpisy składają Prezes Fundacji oraz członkowie Kapituły. Podpisy mogą być odtworzone w sposób mechaniczny. Właściciel produktu może używać certyfikatu w celu promocji i wyróżnienia swojego produktu, a także posługiwać się nim w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed organami publicznoprawnymi oraz prywatnoprawnymi.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2015r.